Algemene voorwaarden

Tussen de vennootschap CreLab Services BV met maatschappelijke zetel Vluchtenboerstraat 55, 9890 Gavere, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE 0746.855.161 en de opdrachtgever.

In deze algemene voorwaarden worden de spelregels beschreven op basis waarvan wij als dienstverlener diensten aan u als opdrachtgever zullen leveren. Ze zijn van toepassing op al onze offertes en schriftelijke overeenkomsten onder welke vorm ook. Dit voor de afgesproken periode, hierna genoemd de “overeengekomen diensten” en bevatten belangrijke informatie over uw rechten en verplichtingen.

  1. CreLab Services BV verbindt er zich toe ten opzichte van de opdrachtgever diensten te leveren overeenstemmend met de “overeengekomen diensten”.
  2. De opdrachtgever betaalt voor de overeengekomen diensten aan CreLab Services BV een vergoeding volgens de geleverde prestaties binnen de afgesproken facturatietermijn. Onze diensten worden geleverd aan een vast overeengekomen uurtarief. De kosten voor verplaatsingen in het kader van deze overeenkomst worden aangerekend aan EUR 0,4/km (exclusief BTW), gemeten tussen de hoofdzetel van CreLab Services BV en plaats van de afspraak met de opdrachtgever.
  3. De facturen dienen binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te worden. Alleen betalingen door overmaking op de bankrekening van CreLab Services BV zijn bevrijdend. Indien u een factuur niet tijdig betaalt, zullen er van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd zijn op het gefactureerde bedrag volgens de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand in handelstransacties. Daarnaast wordt er voor de laattijdigheid een forfaitaire administratieve vergoeding in rekening gebracht van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 200. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft CreLab Services BV het recht na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige diensten op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
  4. Indien daartoe verzocht werd, zal CreLab Services BV op periodieke basis haar prestaties rapporteren aan de opdrachtgever.
  5. CreLab Services BV erkent dat alle gebruikte merknamen, inloggegevens en afbeeldingen eigendom zijn en blijven van de opdrachtgever. CreLab Services BV zal bovengenoemde gegevens na het verstrijken van de overeenkomst niet meer gebruiken.
  6. De opdrachtgever verbindt zich ertoe aan CreLab Services BV alle gegevens te leveren m.b.t. toegang of elk materiaal te leveren dat CreLab Services BV nodig acht voor het verrichten van haar diensten, inclusief het gebruiksrecht ervan. De opdrachtgever bevestigt dat deze zijn eigendom zijn of dat hij daarop de nodige rechten heeft verkregen van de rechtmatige eigenaar. De opdrachtgever vrijwaart CreLab Services BV tegen elke aanspraak van derden dienaangaande.
  7. Alle informatie betreffende een partij waar partijen bij de totstandkoming en in uitvoering van deze overeenkomst recht­streeks of onrechtstreeks toegang tot krijgen, wordt als confidentieel beschouwd. Partijen houden zich eraan deze vertrou­welijke informatie uitsluitend te gebruiken voor zover nodig voor de uitvoering van deze overeenkomst. Partijen verbinden er zich toe om hun werknemers en medewerkers, in de ruimste zin van het woord te weerhouden van enige openbaarmaking of terbeschikkingstelling aan derden van vertrouwelijke informatie. Deze verplichting geldt niet voor informatie die tot het publieke domein behoort en informatie die op recht­matige wijze werd verkregen van derden.
  8. CreLab Services BV is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde diensten. Behalve in geval van zware fout of opzet. De aanspakelijkheid van CreLab Services BV is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten. In geen geval kan CreLab Services BV worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden. De opdrachtgever erkent dat CreLab Services BV geen positief resultaat van de aangeboden diensten kan garanderen en om dezelfde redenen een negatief resultaat niet aan CreLab Services BV kan worden toegeschreven. CreLab Services BV aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid wanneer als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan de verplichtingen kan worden voldaan. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal CreLab Services BV alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.
  9. Voor zover de opdrachtgever persoonsgegevens door CreLab Services BV laat verwerken, is CreLab Services BV louter een “verwerker” van deze. De opdrachtgever blijft “verantwoordelijk” voor deze persoonsgegevens. De opdrachtgever dient in deze zin de “Wet Verwerking Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming” integraal na te leven. CreLab Services BV verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor zover als nodig in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform de geldende privacywetgeving en louter op instructie van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat er voor in dat de gegeven instructies in overeenstemming zijn met de geldende privacywetgeving. De aansprakelijkheid van CreLab Services BV in het kader van de gegevensverwerking is beperkt volgens de bepalingen vervat in artikel 8.
  10. Gemaakte overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Bij betwisting over de uitvoering of enige andere aspecten van deze overeenkomst zijn de rechtbanken van Gent exclusief bevoegd.